ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

17/10/2020
อ่าน : 56 ล่าสุด : 2020-09-24 11:14:21


....ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนส่งเสริมอาชีพนักวิจัยและการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ กพอ.2563 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง กาศแก้ว 062-9892268...

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น