ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

29/09/2020
อ่าน : 90 ล่าสุด : 2020-09-30 15:05:46


.....มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น3คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


30/09/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น