ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขั้นตอนขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

02/10/2020
อ่าน : 125 ล่าสุด : 2020-10-02 09:25:14


...ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอเรียนว่า หากโครงการวิจัยใด จะยื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องทำหนังสือขออนุมัติ ผ่านผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น ก่อนเสนอรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลงานด้านการวิจัย ตามข้อ ๗ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๓๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย...

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


02/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น