ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Workshop on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

26/11/2020
อ่าน : 68 ล่าสุด : 2020-10-07 09:39:11


...ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Workshop on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง CIRACORE AI Platform สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว loT การทำชุดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น , ทรงพล บัวสถิตย์ Line ChatbotCEO & ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ BOTIO.IO และ ดร. ธนพงศ์ อินทระ การเตรียมชุดข้อมูลภาพสำหรับสอน AI และการสร้าง AI for Image Analysis บนระบบ cloud มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร...

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น