ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สสว.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563

04/11/2020
อ่าน : 50 ล่าสุด : 2020-10-22 10:37:54


ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงในด้านการวิจัยดังนั้นสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/10/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น