ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2564

22/10/2020
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2020-10-22 11:05:26


.... บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2564


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2564   ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3   จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) (ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ)

2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ (ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ)

3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) (ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต)

4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต (ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต)

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มกรุณาติดต่อคุณชนินาถ โทร. : 02-470-7961-3   E-mail : pmu.b@nxpo.or.th
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/10/2020 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น