ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการฯ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

09/11/2020
อ่าน : 48 ล่าสุด : 2020-11-09 11:03:59


.... ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการฯ Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ 2565


ด้วยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในภาพรวมสำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการฯตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยื่นผ่าน http://www.nriis.nrct.go.th/ และจัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์รับข้อเสนอโครงการฯที่พิมพ์จากระบบและจัดส่งภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (ยึดวันประทับรับเอกสาร) 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://kku.world/6jnuq 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

โทร. 098-1028390 / 043-203177 / ภายใน มข. 42131

E-mail : patcharinpi@kku.ac.th


นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี 

โทร. 081-5469228 / 043-203177 / ภายในมข. 42762

E-mail : ngamchaitku@kku.ac.th....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


09/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น