ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จัดอบรม หัวข้อ การเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือแพทย์

11/11/2020
อ่าน : 176 ล่าสุด : 2020-11-12 14:32:05รายละเอียดเพิ่มเติม Click


12/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น