ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิค ครั้งที่ 1/2563

18/11/2020
อ่าน : 287 ล่าสุด : 2020-11-23 14:55:38


.... ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมของคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิก ครั้งที่1/2563 ในวันพุธ ที่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี ....


23/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น