ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทิศทางการให้ทุนวิจัย ในภาพรวมของประเทศไทย

04/12/2020
อ่าน : 45 ล่าสุด : 2020-11-25 10:01:20รายละเอียดเพิ่มเติม Click


25/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น