ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการฝึกอบรบทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

01/08/2020
อ่าน : 514 ล่าสุด : 2020-11-27 10:31:31


.... หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ได้จัดอบรม โครงการฝึกอบรมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ชั้น 16 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


27/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น