ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ ในโปรแกรมที่ 1 2 และ 3 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

01/12/2020
อ่าน : 35 ล่าสุด : 2020-12-01 10:13:41รายละเอียดเพิ่มเติม Click


01/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น