ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Concept of Research Program

07/12/2020
อ่าน : 54 ล่าสุด : 2020-12-07 09:00:57รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/12/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น