ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation process (ปรับปรุงจากสถานการณ์โควิด-19)

05/02/2021
อ่าน : 56 ล่าสุด : 2021-01-26 14:49:56


.... ทุกท่านสามารถลงทะเบียน

- Food Innovation >> https://forms.gle/fgThLJgYkubqkTrE8

- Health Innovation >> https://forms.gle/Yep4S1GHnYajSKXE7

- Agriculture Innovation >> https://forms.gle/ukGMRxF1vWxu25CX9....


26/01/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น