ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สป.อว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

04/02/2021
อ่าน : 55 ล่าสุด : 2021-02-04 11:02:41


....  ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30น.โดยสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIISภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 16.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2610 5299 - 5331โทรสาร 2610 5540 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhesi.rgns@gmail.com....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


04/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น