ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

04/02/2021
อ่าน : 139 ล่าสุด : 2021-02-04 11:08:34


.... เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และเป็นการรองรับศักยภาพของนักวิจัยและวิทยาการด้านการวิจัยอันจะเป็นการก่อให้เกิดตัวชี้วัดด้านการวิจัยตามเป้าหมายของแผนงานด้านการวิจัยและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 23/2563 วันที่22 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 18/2564 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จักขอบพระคุณยิ่ง

 

ติดต่อสอบถาม คุณสุรีรัตน์ โทร. 63235 Emailsureesri@kku.ac.th....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


04/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น