ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award

16/02/2021
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2021-02-16 13:18:46


.... ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานเพื่อประกวดคัดเลือกโดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหนังสือ/ตำรา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dmsc.moph.go.th/64 และส่งผลงานเข้าร่วมภายใน 31 มีนาคม 2564....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


16/02/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น