ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยจัดเสวนา เรื่อง Big Data Analytics for Healthcare

12/03/2015
อ่าน : 1181 ล่าสุด : 2015-03-12 18:22:01


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จัดเสวนา เพื่อให้เกิดการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยที่มีข้อมูลทางการแพทย์กับ Intelligence System ในหัวข้อเรื่อง Big Data Analytics for Healthcare โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เสนอแนวทางการทำวิจัย Big Data Analytics for Healthcare เพื่อก่อให้เกิดการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 13.30 น.


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น