ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม Good Laboratory Practice and Basic instruments online (GLP Online)

01/03/2021
อ่าน : 1217 ล่าสุด : 2021-03-02 15:50:56


ฝ่ายวิจัยได้พัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ เรื่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Basic instruments Online (GLP Online) เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ที่จะเข้าใช้พื้นที่และเครื่องมือวิจัยกลางของอาคารเวชวิชชาคาร ได้ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติก่อนเข้าใช้งานที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยเฉพาะเนื้อหาการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานที่ถูกต้อง 


สำหรับผู้ถือคีย์การ์ดฝ่ายวิจัยฯ ที่มีการใช้เครื่องมือวิจัยกลางเเต่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม GLP หรือผู้ที่เคยอบรม GLP มาเเล้วเกิน 2 ปี ให้เข้าอบรมอีกครั้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลๆภายในพื้นที่อาคารเวชวิชชาคาร


ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยฯจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม ใช้เครื่องมือวิจัยของฝ่ายวิจัยฯโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มจำนวน และรายงานการกระทำต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่จ้าง และหัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษา นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


Google Class Room GLP Online Click >>>  GLP ONLINE  <<< 

Class Code : cheotvw


02/03/2021 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น