ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หัวข้อ การจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

18/03/2021
อ่าน : 62 ล่าสุด : 2021-03-25 15:34:46


.... KnowledgeManagement : KM) ได้เรียนเชิญวิทยากร                     นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนามเจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ หน่วยระบาดวิทยาคลินิกเป็นผู้บรรยายในหัวข้อการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายวิจัย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน โดยจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร

....


25/03/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น