ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กำหนดการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ของคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07/05/2021
อ่าน : 65 ล่าสุด : 2021-05-07 16:22:02


....  ขอแจ้งกำหนดการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงของคณะแพทยศาสตร์ (ดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ใคร่ขอให้นักวิจัยแจ้งความจำนงในการสมัครโดยจัดทำข้อมูลตามเอกสารแนบ(ส่วน ก. และส่วน ข.) ผ่านการรับรองจากหัวหน้าภาควิชาส่งมายังงานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ผู้ประสานงาน คุณชัญญานุช ดีรักษา โทร. 67057 อีเมล์ wimoco@kku.ac.th  ....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/05/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น