ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข. 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย

05/03/2015
อ่าน : 735 ล่าสุด : 2015-03-14 03:55:27


เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ 7 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)

โดยมีพันธกิจ ในการประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนา ของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน   ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัย การร่วมดำเนินงานทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระหว่างพันธมิตรการวิจัย  สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเครือข่ายอื่นๆ  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ

ทั้งนี้ได้มุ่งเป้าวิจัยใน 6 คลัสเตอร์สำคัญ คือ พลังงาน อาหารและน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วัสดุ สุขภาพ และอาเซียน ภายใต้กรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ประกอบด้วย ความจริงใจ (Sincerely) ความเท่าเทียม (Equally) และสู่ความเป็นเลิศ (Excellently) หรือกล่าวง่ายๆ ว่า "SEXy way" โดยมีกรอบแนวคิดของการแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (sharing) อาจารย์และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหลังปริญญาเอก (postdoc) จากมหาวิทยาลัยหนึ่งสามารถมีที่ปรึกษาและไปทำงานวิจัยในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและถกปัญหางานวิจัยร่วมกัน

ซึ่งในปีพ.ศ.2558 เป็นปีแรกของเครือข่ายฯ  ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับหน้าที่เป็นประธานของเครือข่ายฯ และได้ร่วมกันวางผลสัมฤทธิ์เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยของพันธมิตรการวิจัยและของประเทศ อีกทั้งการสร้างนวัตกรรม งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน นับเป็นมิติใหม่ของการผนึงกำลังในวงการวิจัยของทั้ง 7 มหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008686&l=th

13/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น