ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

30/06/2021
อ่าน : 504 ล่าสุด : 2021-07-01 14:38:12


....ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง “การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร” เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม คลังเลือดกลาง ชั้น 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยในอนาคตข้างหน้าจะมีการให้บริการในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง หากท่านคณาจารย์และบุคลากรทางแพทย์มีความสนใจ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อ
ฝ่ายวิจัยเพื่อประสานงานการดำเนินงานต่อไป


01/07/2021 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น