ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2563

20/08/2021
อ่าน : 358 ล่าสุด : 2021-08-20 14:36:15


คณะแพทยศาสตร์  โดยฝ่ายวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจ  เชิดชูเกียรติ นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อการทำการวิจัย จึงมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย ซึ่งการพิจารณารางวัลได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินจากผลงานที่นักวิจัยยื่นเสนอเข้ารับการพิจารณาฯและจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านการวิจัยระดับนานาชาติ

รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

1.  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2019 โดยคัดกรองให้รางวัลกับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีผลกระทบต่อวงการวิชาชีพ มีผู้ได้รับรางวัล 10 ราย แบ่งเป็นด้าน Biomedicalresearch 5 ราย และด้าน Clinical research 5 ราย

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นพิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง ที่มีค่า ImpactFactor ประกอบกับค่า H-index ของนักวิจัย มีผู้ได้รับรางวัล 4 ราย

3.รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พิจารณาจากผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปีค.ศ. 2019 และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีผู้ได้รับรางวัล 1 ราย

4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในปี ค.ศ. 2019 มีผู้ได้รับรางวัล 2 ราย


20/08/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น