ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สกสว. เปิดตัวหนังสือ “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS”

31/08/2021
อ่าน : 60 ล่าสุด : 2021-08-31 14:37:57


.... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พัฒนาระบบ Multi Mentoring System (MMS) ขึ้น โดยใช้กลไกหัวหน้าโค้ช (Head Coach) ในการขับเคลื่อนการขยายผลของระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงซึ่งได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ MMS ดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวงการวิจัย ตลอดจนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยใหม่ของประเทศ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้เกิดแนวความคิดในการจัดทำหนังสือเรื่อง “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของทีมบรรณาธิการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ MMS ในฐานะหัวหน้าโค้ช


สามารถ Free Download MMS e book และลงทะเบียน ตามลิงค์ 
https://www.tsri.or.th/dl/579/mms-ebook


ติดตามรายละเอียดที่ : https://siamrath.co.th/n/276144....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


31/08/2021 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น