ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2564

01/09/2021
อ่าน : 308 ล่าสุด : 2021-09-01 10:38:11


....   โดยฝ่ายวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจ  เชิดชูเกียรติ นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อการทำการวิจัย จึงมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย ซึ่งการพิจารณารางวัลได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินจากผลงานที่นักวิจัยยื่นเสนอเข้ารับการพิจารณาฯและจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านการวิจัยระดับนานาชาติ

รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

1.  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2020 โดยคัดกรองให้รางวัลกับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีผลกระทบต่อวงการวิชาชีพ มีผู้ได้รับรางวัล 12 ราย แบ่งเป็นด้าน Biomedicalresearch 6 ราย และด้าน Clinical research6 ราย และด้านอื่นๆ (Medical Education) 1 ราย

   2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นพิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง ที่มีค่า ImpactFactor ประกอบกับค่า H-index ของนักวิจัย มีผู้ได้รับรางวัล 3 ราย

   3.รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พิจารณาจากผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในปีค.ศ. 2020 และมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

  4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในปี ค.ศ. 2020 มีผู้ได้รับรางวัล 2 ราย

 ....


01/09/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น