ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

04/11/2021
อ่าน : 475 ล่าสุด : 2021-11-04 15:14:26


 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ที่สร้างผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ได้เสนอผลงานวิจัยผ่านรัฐไฟเขียวผู้ป่วยบัตรทอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองเข้าถึงการรักษา พ้นภาวะพิการ หรือ เสียชีวิต

 เป็นโรคที่คนไข้จะมาพบแพทย์เมื่อมีภาวะเลือดออกในสมองซึ่งอยู่ในภาวะเร่งด่วนในการรักษา และมีโอกาสเส้นเลือดจะแตกซ้ำได้สูง  วิธีการรักษาจะมีการผ่าตัดเพื่อหนีบกระเปาะหลอดเลือดโป่งพองนั้น (Coiling) ขึ้นอยู่กับรอยโรคของผู้ป่วย 

ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในประเทศไทยยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโดยการใส่ขดลวดสปริงด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงต้องผ่าตัดแบบเปิดกะโหลกศีรษะส่งผลต่อการรักษาออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังเสี่ยงต่อภาวะพิการและชีวิตสูง ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณการดูแลประชากรผู้ป่วยของรัฐ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง จึงได้ผลิตงานวิจัย เรื่อง ความคุ้มของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดขึ้น   โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)    เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผลการศึกษาวิจัยพบว่า การรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดมีความคุ้มค่าและลดอัตราการพิการหรือเสียชีวิตได้       รศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล  แพทย์ผู้เชียวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์  “งานวิจัยที่ว่าด้วยความคุ้มของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวด  เป็นผู้นำเสนอให้เห็นถึงความคุ้มของการรักษาพยาบาลประชาชนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองโดยวิธีใส่ขดลวดCoiling) ได้ตั้งแต่  10,000 บาท หรือ     

           ด้านรศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ก่อตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีจำนวนมากกว่า    เนื่องจากค่าผ่าตัดแบบใส่ขดลวดจะมีค่าใช้จ่ายเกือบหนึ่งแสนบาทที่เป็นปัญหาสำหรับประชาชนผู้มีความยากจน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้  ข้อจำกัดที่ความยากจนจึงได้ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นโจทย์ของงานวิจัยที่ว่าด้วยความคุ้มของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดพบว่า” ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน  

ฉะนั้นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถเบิกจ่ายเงินค่าผ่าตัดโดยวิธีการใส่ขดลวด (Coiling) ได้ตั้งแต่   ความคุ้มของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวดชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนผู้มีข้อจำกัดในค่ารักษาพยาบาล  โดยมี ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานสำคัญในการร่วมผลักดันโครงการจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้เข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพโดยไม่มีข้อจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


04/11/2021 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น