ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย

23/03/2015
อ่าน : 685 ล่าสุด : 2015-03-13 16:03:01


สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในเชิงลึก

     วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Instructor)
     วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Student)
     วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
     วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
     วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 40 คน พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

สนใจเข้าร่วมอบรมสมัครได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-8105-8447-6 ภายในมข. 42643 และ E-mail: swarap@kku.ac.th

กำหนดการอบรม https://drive.google.com/file/d/0B7fCZ2TltdXybU4weDl3M08zcjg/view

ที่มา www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008660&l=th

13/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น