ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จ โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 25

23/11/2021
อ่าน : 348 ล่าสุด : 2021-11-24 15:36:17ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

InternationalShort Course Training in Research Methodology and Biostatistics) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 25 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิกอาคารเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (อนุสรณ์) ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร โดยมีผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

1 นพ.ธนัท ทั้งไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มข.
2 พญ.พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.
3 พญ.ปรารถนา วิทยาไพโรจน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.
4 พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
5 พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
6 นพ.นราชัย จุฬานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
7 นพ.จักรี นฤคนธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.
8 พญ.วิชชาภรณ์ วิทยาคม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
9 นพ.ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
10 นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
11 พญ.นัธทมน วงศ์บา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
12 นพ.กิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น
13 พญ.ณัฐปภัสร์ บุญสวัสดิ์ กลุ่มงานอายุรกรรม (ผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลขอนแก่น
14 พญ.ชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์ กลุ่มงานอายุรกรรม (โภชนาศาสตร์) โรงพยาบาลขอนแก่น
15 พญ.อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม(โรคติดเชื้อ) โรงพยาบาลขอนแก่น

ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ทำการวิจัยผลการวิจัยที่ดีนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในทางการแพทย์ ซึ่งการจะทำวิจัยให้ถูกต้องผู้วิจัยต้องมีความรู้และทักษะทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่อที่จะสามารถดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความรู้และทักษะทางด้านสถิติเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์และประมวลผลอย่างถูกต้อง

   หน่วยระบาดวิทยาคลินิกฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการระบาด และชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงจุดนี้จึงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้พัฒนาความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติโดยจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและฝึกทักษะในการทำวิจัยรวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติรายละเอียดเพิ่มเติม Click


24/11/2021 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น