ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรม HHPHP KKU Open House

14/02/2022
อ่าน : 210 ล่าสุด : 2022-02-15 14:28:11สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ จัดกิจกรรม HHPHP KKU Open House แสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

( 14 ก.พ. 65 ) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม HHPHP KKU Open House
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ นักวิจัย ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและวิจัย ของสถาบันและนิทรรศการชมผลงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพโดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ภาคเอกชน ผู้ประกอบด้านอาหารสุขภาพ ภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือนำไปประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งเพื่อรับฟังโจทย์ปัญหาที่ต้องการพัฒนาหรือทำวิจัยจากหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสาน


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


15/02/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น