ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015)

16/03/2015
อ่าน : 623 ล่าสุด : 2015-03-16 16:21:02


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ (Thailand Research Expo 2015) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
5. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

โดยให้นักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558

สอบถามรายละเอียด
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทรศัพท์ 02-579-4068 และ 02-561-2445 ต่อ 531
โทรสาร 02-579-9260

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


16/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น