ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร

16/09/2022
อ่าน : 118 ล่าสุด : 2022-08-16 14:40:15


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ 

ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน กรรมวิธีการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับโอพิสทอร์คิส วิเวอรินี่ (Opisthorchis viverrini)
ด้วยเครื่องรามาน ไมโครสโคป สเปคโทรมิเตอร์ (Raman microscope spectrometer)
โดยมีผู้ประดิษฐ์: ศ.วันชัย มาลีวงษ์
ผู้ร่วมประดิษฐ์: ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์, นส.ลักขณา สะเดา
เลขที่คำขอ: 1903001421 เลขที่อนุสิทธิบัตร: 19116 ออกให้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 16/08/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น