ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร

17/09/2022
อ่าน : 204 ล่าสุด : 2022-08-17 15:04:17


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ

ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารจากใบมะม่วงหิมพานต์

โดยมีผู้ประดิษฐ์: ศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

ผู้ร่วมประดิษฐ์: ผช.วิภาวี ทูคำมี, นส.ปรารถนา ศรีชมภู

เลขที่คำขอ: 1903001643 เลขที่อนุสิทธิบัตร: 18683 ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 256417/08/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น