ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

19/08/2022
อ่าน : 133 ล่าสุด : 2022-08-19 10:56:23


.... มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผลงาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรสิตในประเทศลุ่มน้ำโขง โรคระบาดใหม่ และระบาดซ้ำ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ทั้งงานวิจัยในระดับพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ต้านปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกัน ปรสัตวิทยาเชิงชีวโมเลกุล....


19/08/2022 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น