ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แนวทางการสนับสนุน​การแก้ไขบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

01/12/2022
อ่าน : 237 ล่าสุด : 2022-12-01 15:03:26


แนวทางการแก้ไขบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีระดับคุณภาพของวารสารอยู่ใน Q1 หรือ Q2  2 แนวทาง ได้แก่

1. ใช้บริการ KKU Publication Clinic ตามประกาศ มข 643/2565-- ไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ ลงทะเบียนที่ KKU Publication Clinic

2. ใช้บริการบริษัทภายนอก ตามประกาศ มข. 2152/2564-- เบิกตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ นักวิจัยติดต่อบริษัท ชำระเงิน เก็บหลักฐานแนบเบิกจ่าย


ทั้งนี้ เงินสนับสนุน Manuscript Edit จะหักจากค่า Page Charge (ถ้ามี)


01/12/2022 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น