ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย - ต่างประเทศ ครั้งที่ 1

02/12/2022
อ่าน : 85 ล่าสุด : 2022-12-07 16:07:55


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดอบรม หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย - ต่างประเทศ ครั้งที่ 1
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย - ต่างประเทศ
ก่อนดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมให้คำปรึกษาการยื่นคำขอรายบุคคล ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 5 ห้องซิมูเลชั่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น07/12/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น