ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน K-Agro Innovation (KAI)

07/12/2021
อ่าน : 66 ล่าสุด : 2022-12-16 11:07:18


เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ และศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน


ในโอกาสนี้ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้นำเสนอโครงการวิจัยและความสำเร็จในการดำเนินงานสถาบันวิจัยฯ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ พร้อมมุ่งเน้นและส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านสาธารณสุขและความต้องการของสังคม จากนั้น ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน16/12/2022 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น