ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


วช. จัดการประชุมเรื่อง วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคา ยางพาราได้อย่างไร

26/03/2015
อ่าน : 547 ล่าสุด : 2015-03-16 16:20:57


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจักงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค: ภาคใต้” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยยาง

กรมวิชาการเกษตร ได้จัดให้มีหัวข้อการประชุมเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร” ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม conference hall 1  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ และขอให้ตอบรับการเข้าร่่วมประชุมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ora.kku.ac.th/index.asp?go2=grants_outside_view&pageNo=1&qid=925

16/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น