ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม (MITR PHOL Innovation & Research Center)

12/01/2023
อ่าน : 142 ล่าสุด : 2023-01-12 16:22:42


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.นพ อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม
และ ดร.จักรพล สุนทรวราภาส ผู้จัดการ Innovation Sourcing ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (MITR PHOL Innovation & Research Center) และหารือความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนด้วย bio-based ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก้าวสู่นวัตกรรมด้าน Food Feed Fuel และ Pharmacy ด้วย Digital Technology เพื่อมอบคุณค่า “Better Life” ให้กับสังคม เพื่อพัฒนาการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน12/01/2023 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น