ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สวทช. รับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559

16/03/2015
อ่าน : 733 ล่าสุด : 2015-03-16 16:20:54


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม  Global Young Scientists Summit (GYSS 2016) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสามารถสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/gyss/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210 E-mail : pdys@nstda.or.th ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.gyss-one-north.sg

16/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น