ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Lunch talk: AI for Medical Technology

24/01/2023
อ่าน : 85 ล่าสุด : 2023-01-25 13:26:29


เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยนักวิจัยจากทั้งสองคณะและบุคลากรงานบริการการวิจัย
ประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด AI for Medical Technology
ด้วยการใช้ศักยภาพนักวิจัยและความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพ
การวินิจฉัยโรค ตลอดจนการรักษาพยาบาล เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมต่อไป25/01/2023 | อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น