ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30/01/2023
อ่าน : 47 ล่าสุด : 2023-01-30 13:02:38


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่วงเวลารับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ แผนงาน พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

โทร. 02 027 9701 (นางฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว ต่อ 9042, นางสาว

บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง ต่อ 9046 และนายโกวิทย์ ลวงลายทอง ต่อ 9061)

- กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

โทร. 02 027 9701 (นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข ต่อ 9059 Email: uraiwan@hsri.or.th และนายปรินทร เขียวราชา ต่อ 9060 Email: parintorn@hsri.or.th)

สอบถามเกี่ยวกับระบบ NRIIS

Hotline 097 107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรือ Email: nriis@nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


30/01/2023 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น