ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ลักษณะงานวิจัยที่เหมะสมกับแหล่งทุน

30/01/2023
อ่าน : 191 ล่าสุด : 2023-01-30 13:05:59


ลักษณะงานวิจัยที่เหมะสมกับแหล่งทุน


30/01/2023 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น