ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมการจัดเวทีอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

07/02/2023
อ่าน : 148 ล่าสุด : 2023-02-08 08:59:56


.... 

ด้วยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยได้เชิญ Visiting Professor เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยชั้นแนวหน้าให้กับนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์  ในการนี้ จะมีการจัดเวทีอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ (Genomics) และฟีโนมิกส์ (Phenomics) และประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก Professor Jeremy Nicholson ผู้อำนวยการศูนย์ฟีโนมแห่งชาติออสเตรเลีย (Director, Australian National Phenome Centre) และ Professor Elaine Holmes หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์เชิงระบบและเชิงคำนวณ (Head, Centre for Computational and Systems Medicine) จาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฟีโนมิกส์และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์อาหาร ยา และการเกษตร   ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-14:30 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

....


08/02/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น