ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

08/03/2023
อ่าน : 22 ล่าสุด : 2023-02-10 14:25:17


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566  


วัตถุประสงค์ 

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9  

-การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9    


ขอบเขตงานที่สนับสนุน 

- ผลิตภัณฑ์ ATMPs และยาชีววัตถุ 

- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 

- การแพทย์จีโนมิกส์ และการแพทย์แม่ยำ 

- การพัฒนาผลิตยา สารสกัดสมุนไพร 

- การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (โครงการ EPI)   


เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  -  วันที่ 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)   


รายละเอียดเพิ่มเติม  

https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3449?lang=th    

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11668


รายละเอียดเพิ่มเติม Click


10/02/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น