ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขอรับรองจรรบรรณการใช้สัตว์ทดลองคณะแพทยศาสตร์ (แบบออนไลน์)

14/04/2023
อ่าน : 19 ล่าสุด : 2023-02-17 15:57:31


.... 

เรียน ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.


ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้บริการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับงานการเรียนการสอนและการวิจัยนั้น เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีองค์ประกอบและความพร้อมในการพิจารณาโครงการด้านการวิจัย ดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงขอรับพิจารณาเฉพาะงานการเรียนการสอน และงานวิจัยทางปรสิตวิทยาที่ใช้ซากสัตว์/อุจจาระ/สัตว์พาหะ  โดยโครงการวิจัยอื่นๆ โปรดยื่น IACUC KKU ลิงค์ https://ae.kku.ac.th/  


ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ฝ่ายวิจัยจึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์ ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองผ่านทางฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ได้ที่  https://shorturl.asia/ACvfe  


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


17/02/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น