ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศ!! ยื่นข้อเสนอโครงการประเภท Strategic Fund ผ่านระบบ NRIIS หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบด้วย

21/02/2023
อ่าน : 269 ล่าสุด : 2023-02-21 10:58:50


ด้วยในขณะนี้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภท Strategic Fund ผ่านระบบ NRIIS เป็นระยะ ซึ่งเงื่อนไขของแหล่งทุนกำหนดว่ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองการส่งข้อเสนอโครงการหลังจากที่นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เมื่อดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งกลับไปยัง กองบริหารงานวิจัย มข. ผ่านทาง E-mail : patcharinpi@kku.ac.th เพื่อรับทราบและดำเนินการรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในระยะเวลาที่แหล่งทุนกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยท่านอื่นทราบต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง


21/02/2023 | ชัญญานุช คำมุกชิก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น