ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์ระบบขอรับบริการใช้และเบิกจ่ายสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ แบบออนไลน์

31/05/2023
อ่าน : 64 ล่าสุด : 2023-02-23 15:11:40


.... 

เรียน ผู้ใช้สัตว์ทดลอง  คณะแพทยศาสตร์ มข.

หน่วยบริหารงานวิจัยและสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงระบบบริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการขอรับบริการการใช้สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มข. นั้น สามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ ดังลิงค์  https://shorturl.asia/Xq1WH   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขั้นตอนการดำเนินงานดังโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับโครงการเดิมที่ได้ขอใช้บริการ (สท.1) ไว้แล้ว แต่ยังเบิกจ่ายหนูไม่ครบตามที่ได้ขอไว้ท่านสามารถใช้แบบฟอร์ม สท.2 เดิม ในการเบิกจ่ายจนกระทั้งครบถ้วน หลังจากนั้น ให้ดำเนินการตามระบบใหม่ดังลิงค์ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


23/02/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น