ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2566

01/05/2023
อ่าน : 257 ล่าสุด : 2023-04-27 09:15:01


.... 

ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย จึงได้กำหนดรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ฉบับที่ 1083/2565 สำหรับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประกอบด้วย  

1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

2.รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

4.รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประจำปี (ฝ่ายวิจัยสืบค้น) 

5. รางวัลภาควิชาดีเด่นด้านการวิจัย (ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูล)           


ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการพิจารณารางวัลที่ 1-3 โปรดยื่นผลงานวิจัยทางระบบออนไลน์ Link: https://medres.kku.ac.th/honor/loginkku/login/1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2566  


ผู้ประสานงาน คุณรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ 

โทร. 043-363235,63235  

E-mail: ratanapa@kku.ac.th  


เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม ดัง Link https://resmd.kku.ac.th/web/siteinfo/disburse_show   

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


27/04/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น