ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 3 สถาบัน ประเภททุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก รุ่นที่2

27/04/2023
อ่าน : 93 ล่าสุด : 2023-04-27 09:47:09


....

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิจัย เสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 3 สถาบัน ประเภททุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก รุ่นที่2  


ทุนวิจัยรวมจาก 3 สถาบัน ไม่เกิน 800,000 บาท/โครงการ 

- หัวหน้าโครงการวิจัยหลักเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุนวิจัยไม่เกิน 400,000 บาท   

- หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท   

- แต่ละสถาบัน เป็นสถาบันหลักไม่เกิน 1 โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี  


เงื่อนไขการรับทุน  

- มีนักวิจัยจาก 3 สถาบัน  

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยจาก 3 สถาบัน  

- เป็นงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ Biobank  


เปิดรับสมัคร  

- ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พ.ค. 66   

- ประกาศผล 3 ก.ค. 66    


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุกัญญา บุญเอนก โทร. 043 363235 เบอร์ภายใน 67057 


....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


27/04/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น